Лозов калем

Имаме квалитетни лозови калеми од следниве сорти- смедеревка, вранец, афус али, викротија, мискат хамбург, миксат италија и кардинал.

Цена: 60,00 ден.

Опис

Смедеревка – Винско грозје – со крупно зрно, касно зрее. Отпорен е на сушни периоди и карактеристичен е со поголема киселост.

Вранец – домашна сорта. Зрее на крај на септември. Многу приносна сорта, процент на шеќер е до 24 %.

Афус али – зрее во третата половина на август, со крупно зрно, висок квалитет и добра родност со доста крупен грозд, отпона на болести и штетници.

Викорија – зрее 15 дена после Кардиналот, направена е со вкрустување на Каринал и Афус али, гроздот е со големина од 700 – 900 gr. Има обилна родност, со крупно зрно со издолжена форма, оваа сорта е добра за транспорт.

Кардинал – зрее во половината на август, гроздовите се со голеина од 500 до 700 gr.

Мускат хамбург – зрее третата половина на август. Оваа сорта може да се користи и како трпезна и како винска за квалитетно Мускат вино. Гроздот е со големина од 300 – 400 gr. Недостаток на оваа сорта е слаба отпорност при складирање и транспорт.  Оваа е бујна сорта.


Мускат италија – зрее средина на септември, има крупен плод со големина од 350 – 600 gr.  Спаѓа во бујни сорти, погодна е за транспорт.